Maxtree Vol 138

Xem đầy đủ hình ảnh: Tại đâyMã sản phẩm: MT-138

MUA NGAY

Loại cây:

 • MT_PM_V138_Agave_attenuata_01_01: (Polygons: 47562), (Height: 77cm)
 • MT_PM_V138_Agave_attenuata_01_02: (Polygons: 52926), (Height: 104cm)
 • MT_PM_V138_Agave_attenuata_01_03: (Polygons: 80582), (Height: 127cm)
 • MT_PM_V138_Agave_attenuata_01_04: (Polygons: 230437), (Height: 173cm)
 • MT_PM_V138_Agave_attenuata_01_05: (Polygons: 293432), (Height: 210cm)
 • MT_PM_V138_Agave_attenuata_01_06: (Polygons: 428823), (Height: 273cm)
 • MT_PM_V138_Aloe_alooides_01_01: (Polygons: 363467), (Height: 244cm)
 • MT_PM_V138_Aloe_alooides_01_02: (Polygons: 192220), (Height: 286cm)
 • MT_PM_V138_Aloe_alooides_01_03: (Polygons: 263563), (Height: 344cm)
 • MT_PM_V138_Aloe_alooides_01_04: (Polygons: 296459), (Height: 294cm)
 • MT_PM_V138_Aloe_alooides_01_05: (Polygons: 198528), (Height: 351cm)
 • MT_PM_V138_Aloe_alooides_01_06: (Polygons: 298400), (Height: 387cm)
 • MT_PM_V138_Carnegiea_gigantea_01_01: (Polygons: 1352766), (Height: 569cm)
 • MT_PM_V138_Carnegiea_gigantea_01_02: (Polygons: 1922382), (Height: 557cm)
 • MT_PM_V138_Carnegiea_gigantea_01_03: (Polygons: 2109002), (Height: 681cm)
 • MT_PM_V138_Carnegiea_gigantea_01_04: (Polygons: 1342844), (Height: 824cm)
 • MT_PM_V138_Carnegiea_gigantea_01_05: (Polygons: 3774170), (Height: 948cm)
 • MT_PM_V138_Carnegiea_gigantea_01_06: (Polygons: 2100764), (Height: 956cm)
 • MT_PM_V138_Cylindropuntia_bigelovii_01_01: (Polygons: 2237147), (Height: 67cm)
 • MT_PM_V138_Cylindropuntia_bigelovii_01_02: (Polygons: 2380446), (Height: 81cm)
 • MT_PM_V138_Cylindropuntia_bigelovii_01_03: (Polygons: 2192550), (Height: 96cm)
 • MT_PM_V138_Cylindropuntia_bigelovii_01_04: (Polygons: 1898602), (Height: 106cm)
 • MT_PM_V138_Cylindropuntia_bigelovii_01_05: (Polygons: 2702724), (Height: 126cm)
 • MT_PM_V138_Cylindropuntia_bigelovii_01_06: (Polygons: 3618102), (Height: 143cm)
 • MT_PM_V138_Cylindropuntia_fulgida_01_01: (Polygons: 1604930), (Height: 125cm)
 • MT_PM_V138_Cylindropuntia_fulgida_01_02: (Polygons: 1469860), (Height: 148cm)
 • MT_PM_V138_Cylindropuntia_fulgida_01_03: (Polygons: 1443550), (Height: 166cm)
 • MT_PM_V138_Cylindropuntia_fulgida_01_04: (Polygons: 1302886), (Height: 153cm)
 • MT_PM_V138_Cylindropuntia_fulgida_01_05: (Polygons: 1871802), (Height: 154cm)
 • MT_PM_V138_Cylindropuntia_fulgida_01_06: (Polygons: 2547314), (Height: 186cm)
 • MT_PM_V138_Cylindropuntia_spinosior_01_01: (Polygons: 1002050), (Height: 63cm)
 • MT_PM_V138_Cylindropuntia_spinosior_01_02: (Polygons: 893466), (Height: 76cm)
 • MT_PM_V138_Cylindropuntia_spinosior_01_03: (Polygons: 754148), (Height: 48cm)
 • MT_PM_V138_Cylindropuntia_spinosior_01_04: (Polygons: 752120), (Height: 85cm)
 • MT_PM_V138_Cylindropuntia_spinosior_01_05: (Polygons: 726062), (Height: 117cm)
 • MT_PM_V138_Cylindropuntia_spinosior_01_06: (Polygons: 912162), (Height: 123cm)
 • MT_PM_V138_Dasylirion_wheeleri_01_01: (Polygons: 99128), (Height: 108cm)
 • MT_PM_V138_Dasylirion_wheeleri_01_02: (Polygons: 210112), (Height: 146cm)
 • MT_PM_V138_Dasylirion_wheeleri_01_03: (Polygons: 152032), (Height: 135cm)
 • MT_PM_V138_Dasylirion_wheeleri_01_04: (Polygons: 124956), (Height: 133cm)
 • MT_PM_V138_Dasylirion_wheeleri_01_05: (Polygons: 216652), (Height: 175cm)
 • MT_PM_V138_Dasylirion_wheeleri_01_06: (Polygons: 310396), (Height: 201cm)
 • MT_PM_V138_Echinocactus_grusonii_01_01: (Polygons: 377062), (Height: 29cm)
 • MT_PM_V138_Echinocactus_grusonii_01_02: (Polygons: 461396), (Height: 35cm)
 • MT_PM_V138_Echinocactus_grusonii_01_03: (Polygons: 479996), (Height: 33cm)
 • MT_PM_V138_Echinocactus_grusonii_01_04: (Polygons: 982126), (Height: 37cm)
 • MT_PM_V138_Echinocactus_grusonii_01_05: (Polygons: 1503704), (Height: 50cm)
 • MT_PM_V138_Echinocactus_grusonii_01_06: (Polygons: 1165378), (Height: 46cm)
 • MT_PM_V138_Fouquieria_splendens_01_01: (Polygons: 822486), (Height: 197cm)
 • MT_PM_V138_Fouquieria_splendens_01_02: (Polygons: 1385304), (Height: 218cm)
 • MT_PM_V138_Fouquieria_splendens_01_03: (Polygons: 1354848), (Height: 247cm)
 • MT_PM_V138_Fouquieria_splendens_01_04: (Polygons: 1685901), (Height: 305cm)
 • MT_PM_V138_Fouquieria_splendens_01_05: (Polygons: 1761921), (Height: 289cm)
 • MT_PM_V138_Fouquieria_splendens_01_06: (Polygons: 2297315), (Height: 331cm)
 • MT_PM_V138_Pachycereus_schottii_01_01: (Polygons: 1005080), (Height: 185cm)
 • MT_PM_V138_Pachycereus_schottii_01_02: (Polygons: 1307968), (Height: 223cm)
 • MT_PM_V138_Pachycereus_schottii_01_03: (Polygons: 2048770), (Height: 281cm)
 • MT_PM_V138_Pachycereus_schottii_01_04: (Polygons: 1710156), (Height: 316cm)
 • MT_PM_V138_Pachycereus_schottii_01_05: (Polygons: 1762748), (Height: 335cm)
 • MT_PM_V138_Pachycereus_schottii_01_06: (Polygons: 2503618), (Height: 362cm)
 • MT_PM_V138_Stenocereus_thurberi_01_01: (Polygons: 878142), (Height: 238cm)
 • MT_PM_V138_Stenocereus_thurberi_01_02: (Polygons: 1787394), (Height: 268cm)
 • MT_PM_V138_Stenocereus_thurberi_01_03: (Polygons: 1172466), (Height: 294cm)
 • MT_PM_V138_Stenocereus_thurberi_01_04: (Polygons: 1863064), (Height: 390cm)
 • MT_PM_V138_Stenocereus_thurberi_01_05: (Polygons: 2182778), (Height: 409cm)
 • MT_PM_V138_Stenocereus_thurberi_01_06: (Polygons: 2509200), (Height: 401cm)
 • MT_PM_V138_Yucca_rostrata_01_01: (Polygons: 372910), (Height: 208cm)
 • MT_PM_V138_Yucca_rostrata_01_02: (Polygons: 522062), (Height: 262cm)
 • MT_PM_V138_Yucca_rostrata_01_03: (Polygons: 491142), (Height: 311cm)
 • MT_PM_V138_Yucca_rostrata_01_04: (Polygons: 688790), (Height: 273cm)
 • MT_PM_V138_Yucca_rostrata_01_05: (Polygons: 772970), (Height: 341cm)
 • MT_PM_V138_Yucca_rostrata_01_06: (Polygons: 1100846), (Height: 384cm)

Từ khóa:

Plants, cây, tree, cây bụi, outdoor, ngoại thất, cảnh quan, sân vườn, tiểu cảnh, trang trí sân vườn, thư viện 3dsmax, 3dsmax PRO, 3d model, maxtree, hoa, flower, cỏ may, cỏ lau, hoa bụi, hoa bi, hoa dại, cây dưới nước, Maxtree Vol 138, maxtree 138, maxtree 2023,


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *