Maxtree Vol 139

Xem đầy đủ hình ảnh: Tại đâyMã sản phẩm: MT-139

MUA NGAY

Loại cây:

 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_pumila_01_01: (Polygons: 766738), (Height: 105cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_pumila_01_02: (Polygons: 1024204), (Height: 115cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_pumila_01_03: (Polygons: 943860), (Height: 116cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_pumila_01_04: (Polygons: 1345898), (Height: 135cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_pumila_01_05: (Polygons: 2051744), (Height: 145cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_pumila_01_06: (Polygons: 1520314), (Height: 137cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_pumila_01_07: (Polygons: 2581554), (Height: 161cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_pumila_01_08: (Polygons: 2828968), (Height: 161cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_pumila_01_09: (Polygons: 2729780), (Height: 173cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_rosea_01_01: (Polygons: 931890), (Height: 125cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_rosea_01_02: (Polygons: 933716), (Height: 139cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_rosea_01_03: (Polygons: 831374), (Height: 140cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_rosea_01_04: (Polygons: 1346062), (Height: 166cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_rosea_01_05: (Polygons: 1057590), (Height: 180cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_rosea_01_06: (Polygons: 1562210), (Height: 194cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_rosea_01_07: (Polygons: 1568470), (Height: 202cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_rosea_01_08: (Polygons: 1499040), (Height: 201cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_rosea_01_09: (Polygons: 1555028), (Height: 216cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_sunningdale_silver_01_01: (Polygons: 881534), (Height: 150cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_sunningdale_silver_01_02: (Polygons: 1265672), (Height: 183cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_sunningdale_silver_01_03: (Polygons: 859110), (Height: 155cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_sunningdale_silver_01_04: (Polygons: 1573200), (Height: 194cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_sunningdale_silver_01_05: (Polygons: 1171058), (Height: 212cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_sunningdale_silver_01_06: (Polygons: 1886606), (Height: 209cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_sunningdale_silver_01_07: (Polygons: 1887034), (Height: 260cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_sunningdale_silver_01_08: (Polygons: 1829556), (Height: 248cm)
 • MT_PM_V139_Cortaderia_selloana_sunningdale_silver_01_09: (Polygons: 1888992), (Height: 241cm)
 • MT_PM_V139_Hakonechloa_macra_alboaurea_01_01: (Polygons: 85950), (Height: 41cm)
 • MT_PM_V139_Hakonechloa_macra_alboaurea_01_02: (Polygons: 126758), (Height: 65cm)
 • MT_PM_V139_Hakonechloa_macra_alboaurea_01_03: (Polygons: 147906), (Height: 54cm)
 • MT_PM_V139_Hakonechloa_macra_alboaurea_01_04: (Polygons: 198528), (Height: 71cm)
 • MT_PM_V139_Hakonechloa_macra_alboaurea_01_05: (Polygons: 323304), (Height: 80cm)
 • MT_PM_V139_Hakonechloa_macra_alboaurea_01_06: (Polygons: 184470), (Height: 64cm)
 • MT_PM_V139_Hakonechloa_macra_alboaurea_01_07: (Polygons: 338280), (Height: 82cm)
 • MT_PM_V139_Hakonechloa_macra_alboaurea_01_08: (Polygons: 447554), (Height: 81cm)
 • MT_PM_V139_Hakonechloa_macra_alboaurea_01_09: (Polygons: 491254), (Height: 116cm)
 • MT_PM_V139_Lagurus_ovatus_01_01: (Polygons: 187049), (Height: 29cm)
 • MT_PM_V139_Lagurus_ovatus_01_02: (Polygons: 175041), (Height: 31cm)
 • MT_PM_V139_Lagurus_ovatus_01_03: (Polygons: 243926), (Height: 28cm)
 • MT_PM_V139_Lagurus_ovatus_01_04: (Polygons: 255095), (Height: 38cm)
 • MT_PM_V139_Lagurus_ovatus_01_05: (Polygons: 344574), (Height: 39cm)
 • MT_PM_V139_Lagurus_ovatus_01_06: (Polygons: 361811), (Height: 46cm)
 • MT_PM_V139_Lagurus_ovatus_01_07: (Polygons: 553198), (Height: 53cm)
 • MT_PM_V139_Lagurus_ovatus_01_08: (Polygons: 535344), (Height: 51cm)
 • MT_PM_V139_Lagurus_ovatus_01_09: (Polygons: 719064), (Height: 52cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sacchariflorus_01_01: (Polygons: 251581), (Height: 168cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sacchariflorus_01_02: (Polygons: 229092), (Height: 206cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sacchariflorus_01_03: (Polygons: 390323), (Height: 263cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sacchariflorus_01_04: (Polygons: 408598), (Height: 288cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sacchariflorus_01_05: (Polygons: 517035), (Height: 299cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sacchariflorus_01_06: (Polygons: 805905), (Height: 288cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sacchariflorus_01_07: (Polygons: 968577), (Height: 304cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sacchariflorus_01_08: (Polygons: 759933), (Height: 309cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sacchariflorus_01_09: (Polygons: 868156), (Height: 287cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_gracillimus_01_01: (Polygons: 445172), (Height: 83cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_gracillimus_01_02: (Polygons: 365588), (Height: 115cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_gracillimus_01_03: (Polygons: 850332), (Height: 121cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_gracillimus_01_04: (Polygons: 520096), (Height: 174cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_gracillimus_01_05: (Polygons: 1142886), (Height: 158cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_gracillimus_01_06: (Polygons: 1233192), (Height: 176cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_gracillimus_01_07: (Polygons: 1798674), (Height: 191cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_gracillimus_01_08: (Polygons: 1722392), (Height: 198cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_gracillimus_01_09: (Polygons: 2046520), (Height: 184cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_morning_light_01_01: (Polygons: 92602), (Height: 97cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_morning_light_01_02: (Polygons: 165962), (Height: 115cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_morning_light_01_03: (Polygons: 180106), (Height: 115cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_morning_light_01_04: (Polygons: 229364), (Height: 131cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_morning_light_01_05: (Polygons: 308046), (Height: 139cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_morning_light_01_06: (Polygons: 200996), (Height: 153cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_morning_light_01_07: (Polygons: 190760), (Height: 190cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_morning_light_01_08: (Polygons: 194940), (Height: 198cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_morning_light_01_09: (Polygons: 269066), (Height: 187cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_silberfeder_01_01: (Polygons: 676604), (Height: 177cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_silberfeder_01_02: (Polygons: 785792), (Height: 177cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_silberfeder_01_03: (Polygons: 785960), (Height: 173cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_silberfeder_01_04: (Polygons: 930264), (Height: 208cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_silberfeder_01_05: (Polygons: 1606120), (Height: 202cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_silberfeder_01_06: (Polygons: 1095028), (Height: 209cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_silberfeder_01_07: (Polygons: 1347428), (Height: 242cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_silberfeder_01_08: (Polygons: 1501032), (Height: 228cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_silberfeder_01_09: (Polygons: 1689148), (Height: 232cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_variegatus_01_01: (Polygons: 210484), (Height: 83cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_variegatus_01_02: (Polygons: 394548), (Height: 85cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_variegatus_01_03: (Polygons: 363880), (Height: 90cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_variegatus_01_04: (Polygons: 235960), (Height: 113cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_variegatus_01_05: (Polygons: 305336), (Height: 119cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_variegatus_01_06: (Polygons: 707644), (Height: 105cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_variegatus_01_07: (Polygons: 350564), (Height: 147cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_variegatus_01_08: (Polygons: 640608), (Height: 169cm)
 • MT_PM_V139_Miscanthus_sinensis_variegatus_01_09: (Polygons: 872224), (Height: 168cm)
 • MT_PM_V139_Nassella_tenuissima_01_01: (Polygons: 467880), (Height: 60cm)
 • MT_PM_V139_Nassella_tenuissima_01_02: (Polygons: 637728), (Height: 51cm)
 • MT_PM_V139_Nassella_tenuissima_01_03: (Polygons: 240834), (Height: 64cm)
 • MT_PM_V139_Nassella_tenuissima_01_04: (Polygons: 426166), (Height: 68cm)
 • MT_PM_V139_Nassella_tenuissima_01_05: (Polygons: 581048), (Height: 97cm)
 • MT_PM_V139_Nassella_tenuissima_01_06: (Polygons: 630164), (Height: 81cm)
 • MT_PM_V139_Nassella_tenuissima_01_07: (Polygons: 557320), (Height: 106cm)
 • MT_PM_V139_Nassella_tenuissima_01_08: (Polygons: 692864), (Height: 105cm)
 • MT_PM_V139_Nassella_tenuissima_01_09: (Polygons: 1099502), (Height: 115cm)
 • MT_PM_V139_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_01: (Polygons: 64362), (Height: 67cm)
 • MT_PM_V139_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_02: (Polygons: 68466), (Height: 57cm)
 • MT_PM_V139_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_03: (Polygons: 78408), (Height: 74cm)
 • MT_PM_V139_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_04: (Polygons: 195566), (Height: 87cm)
 • MT_PM_V139_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_05: (Polygons: 200438), (Height: 98cm)
 • MT_PM_V139_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_06: (Polygons: 322230), (Height: 110cm)
 • MT_PM_V139_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_07: (Polygons: 347022), (Height: 111cm)
 • MT_PM_V139_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_08: (Polygons: 285716), (Height: 103cm)
 • MT_PM_V139_Pennisetum_setaceum_rubrum_01_09: (Polygons: 292244), (Height: 131cm)

Từ khóa:

Plants, cây, tree, cây bụi, outdoor, ngoại thất, cảnh quan, sân vườn, tiểu cảnh, trang trí sân vườn, thư viện 3dsmax, 3dsmax PRO, 3d model, maxtree, hoa, flower, cỏ may, cỏ lau, hoa bụi, hoa bi, hoa dại, cây dưới nước, Maxtree Vol 139, maxtree 139, maxtree 2023,


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *