Maxtree Vol 141

Xem đầy đủ hình ảnh: Tại đâyMã sản phẩm: MT-141

MUA NGAY

Loại cây:

 • MT_PM_V141_Acacia_podalyriifolia_01_01: (Polygons: 2365060), (Height: 862cm)
 • MT_PM_V141_Acacia_podalyriifolia_01_02: (Polygons: 2331649), (Height: 667cm)
 • MT_PM_V141_Acacia_podalyriifolia_01_03: (Polygons: 1891509), (Height: 646cm)
 • MT_PM_V141_Acacia_podalyriifolia_01_04: (Polygons: 1062612), (Height: 557cm)
 • MT_PM_V141_Acacia_podalyriifolia_01_05: (Polygons: 856591), (Height: 468cm)
 • MT_PM_V141_Acacia_podalyriifolia_01_06: (Polygons: 541313), (Height: 402cm)
 • MT_PM_V141_Arbutus_unedo_01_01: (Polygons: 2359570), (Height: 660cm)
 • MT_PM_V141_Arbutus_unedo_01_02: (Polygons: 3013730), (Height: 636cm)
 • MT_PM_V141_Arbutus_unedo_01_03: (Polygons: 1471448), (Height: 523cm)
 • MT_PM_V141_Arbutus_unedo_01_04: (Polygons: 967244), (Height: 527cm)
 • MT_PM_V141_Arbutus_unedo_01_05: (Polygons: 350386), (Height: 302cm)
 • MT_PM_V141_Arbutus_unedo_01_06: (Polygons: 798612), (Height: 205cm)
 • MT_PM_V141_Ceanothus_concha_01_01: (Polygons: 3662327), (Height: 365cm)
 • MT_PM_V141_Ceanothus_concha_01_02: (Polygons: 2863310), (Height: 328cm)
 • MT_PM_V141_Ceanothus_concha_01_03: (Polygons: 2751468), (Height: 319cm)
 • MT_PM_V141_Ceanothus_concha_01_04: (Polygons: 1953143), (Height: 374cm)
 • MT_PM_V141_Ceanothus_concha_01_05: (Polygons: 1083668), (Height: 340cm)
 • MT_PM_V141_Ceanothus_concha_01_06: (Polygons: 3087434), (Height: 218cm)
 • MT_PM_V141_Ceratonia_siliqua_01_01: (Polygons: 2595966), (Height: 863cm)
 • MT_PM_V141_Ceratonia_siliqua_01_02: (Polygons: 3590526), (Height: 759cm)
 • MT_PM_V141_Ceratonia_siliqua_01_03: (Polygons: 1069886), (Height: 642cm)
 • MT_PM_V141_Ceratonia_siliqua_01_04: (Polygons: 1218434), (Height: 606cm)
 • MT_PM_V141_Ceratonia_siliqua_01_05: (Polygons: 1059278), (Height: 629cm)
 • MT_PM_V141_Ceratonia_siliqua_01_06: (Polygons: 939916), (Height: 487cm)
 • MT_PM_V141_Heteromeles_arbutifolia_01_01: (Polygons: 540596), (Height: 355cm)
 • MT_PM_V141_Heteromeles_arbutifolia_01_02: (Polygons: 4234323), (Height: 331cm)
 • MT_PM_V141_Heteromeles_arbutifolia_01_03: (Polygons: 489179), (Height: 302cm)
 • MT_PM_V141_Heteromeles_arbutifolia_01_04: (Polygons: 1294249), (Height: 291cm)
 • MT_PM_V141_Heteromeles_arbutifolia_01_05: (Polygons: 544413), (Height: 249cm)
 • MT_PM_V141_Heteromeles_arbutifolia_01_06: (Polygons: 311623), (Height: 248cm)
 • MT_PM_V141_Leptospermum_madidum_01_01: (Polygons: 2051860), (Height: 914cm)
 • MT_PM_V141_Leptospermum_madidum_01_02: (Polygons: 1884343), (Height: 899cm)
 • MT_PM_V141_Leptospermum_madidum_01_03: (Polygons: 3908961), (Height: 785cm)
 • MT_PM_V141_Leptospermum_madidum_01_04: (Polygons: 2433104), (Height: 696cm)
 • MT_PM_V141_Leptospermum_madidum_01_05: (Polygons: 1144497), (Height: 624cm)
 • MT_PM_V141_Leptospermum_madidum_01_06: (Polygons: 826693), (Height: 541cm)
 • MT_PM_V141_Leptospermum_scoparium_01_01: (Polygons: 2348461), (Height: 391cm)
 • MT_PM_V141_Leptospermum_scoparium_01_02: (Polygons: 2976827), (Height: 260cm)
 • MT_PM_V141_Leptospermum_scoparium_01_03: (Polygons: 3460456), (Height: 241cm)
 • MT_PM_V141_Leptospermum_scoparium_01_04: (Polygons: 1321026), (Height: 235cm)
 • MT_PM_V141_Leptospermum_scoparium_01_05: (Polygons: 1317002), (Height: 206cm)
 • MT_PM_V141_Leptospermum_scoparium_01_06: (Polygons: 761441), (Height: 150cm)
 • MT_PM_V141_Malosma_laurina_01_01: (Polygons: 2164434), (Height: 447cm)
 • MT_PM_V141_Malosma_laurina_01_02: (Polygons: 1313592), (Height: 394cm)
 • MT_PM_V141_Malosma_laurina_01_03: (Polygons: 1524555), (Height: 356cm)
 • MT_PM_V141_Malosma_laurina_01_04: (Polygons: 1955469), (Height: 343cm)
 • MT_PM_V141_Malosma_laurina_01_05: (Polygons: 1810766), (Height: 320cm)
 • MT_PM_V141_Malosma_laurina_01_06: (Polygons: 287577), (Height: 278cm)
 • MT_PM_V141_Melaleuca_alternifolia_01_01: (Polygons: 2974003), (Height: 391cm)
 • MT_PM_V141_Melaleuca_alternifolia_01_02: (Polygons: 1832106), (Height: 362cm)
 • MT_PM_V141_Melaleuca_alternifolia_01_03: (Polygons: 1090406), (Height: 324cm)
 • MT_PM_V141_Melaleuca_alternifolia_01_04: (Polygons: 1543912), (Height: 325cm)
 • MT_PM_V141_Melaleuca_alternifolia_01_05: (Polygons: 1295509), (Height: 323cm)
 • MT_PM_V141_Melaleuca_alternifolia_01_06: (Polygons: 783086), (Height: 294cm)
 • MT_PM_V141_Pittosporum_crassifolium_01_01: (Polygons: 2212427), (Height: 308cm)
 • MT_PM_V141_Pittosporum_crassifolium_01_02: (Polygons: 1340071), (Height: 306cm)
 • MT_PM_V141_Pittosporum_crassifolium_01_03: (Polygons: 253851), (Height: 288cm)
 • MT_PM_V141_Pittosporum_crassifolium_01_04: (Polygons: 193693), (Height: 214cm)
 • MT_PM_V141_Pittosporum_crassifolium_01_05: (Polygons: 85151), (Height: 135cm)
 • MT_PM_V141_Pittosporum_crassifolium_01_06: (Polygons: 131806), (Height: 108cm)
 • MT_PM_V141_Plumbago_auriculata_01_01: (Polygons: 4152558), (Height: 309cm)
 • MT_PM_V141_Plumbago_auriculata_01_02: (Polygons: 3721872), (Height: 290cm)
 • MT_PM_V141_Plumbago_auriculata_01_03: (Polygons: 3905988), (Height: 249cm)
 • MT_PM_V141_Plumbago_auriculata_01_04: (Polygons: 3376401), (Height: 259cm)
 • MT_PM_V141_Plumbago_auriculata_01_05: (Polygons: 1059400), (Height: 181cm)
 • MT_PM_V141_Plumbago_auriculata_01_06: (Polygons: 633883), (Height: 102cm)
 • MT_PM_V141_Stenocarpus_sinuatus_01_01: (Polygons: 1045020), (Height: 944cm)
 • MT_PM_V141_Stenocarpus_sinuatus_01_02: (Polygons: 910535), (Height: 879cm)
 • MT_PM_V141_Stenocarpus_sinuatus_01_03: (Polygons: 949068), (Height: 801cm)
 • MT_PM_V141_Stenocarpus_sinuatus_01_04: (Polygons: 695097), (Height: 677cm)
 • MT_PM_V141_Stenocarpus_sinuatus_01_05: (Polygons: 583069), (Height: 656cm)
 • MT_PM_V141_Stenocarpus_sinuatus_01_06: (Polygons: 319565), (Height: 328cm)

Từ khóa:

Plants, cây, tree, cây bụi, outdoor, ngoại thất, cảnh quan, sân vườn, tiểu cảnh, trang trí sân vườn, thư viện 3dsmax, 3dsmax PRO, 3d model, maxtree, hoa, flower, Maxtree Vol 141, maxtree 141, maxtree 2023, cây cao,


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *