Maxtree Vol 140

Xem đầy đủ hình ảnh: Tại đâyMã sản phẩm: MT-140

MUA NGAY

Loại cây:

 • MT_PM_V140_Alstroemeria_hybrida_01_01: (Polygons: 3324), (Height: 64cm)
 • MT_PM_V140_Alstroemeria_hybrida_01_02: (Polygons: 8184), (Height: 80cm)
 • MT_PM_V140_Alstroemeria_hybrida_01_03: (Polygons: 16688), (Height: 91cm)
 • MT_PM_V140_Alstroemeria_hybrida_01_04: (Polygons: 19670), (Height: 106cm)
 • MT_PM_V140_Alstroemeria_hybrida_01_05: (Polygons: 23816), (Height: 113cm)
 • MT_PM_V140_Alstroemeria_hybrida_01_06: (Polygons: 35695), (Height: 143cm)
 • MT_PM_V140_Alstroemeria_hybrida_01_07: (Polygons: 31593), (Height: 158cm)
 • MT_PM_V140_Alstroemeria_hybrida_01_08: (Polygons: 49823), (Height: 175cm)
 • MT_PM_V140_Anemone_vitifolia_01_01: (Polygons: 9568), (Height: 56cm)
 • MT_PM_V140_Anemone_vitifolia_01_02: (Polygons: 21001), (Height: 62cm)
 • MT_PM_V140_Anemone_vitifolia_01_03: (Polygons: 72184), (Height: 63cm)
 • MT_PM_V140_Anemone_vitifolia_01_04: (Polygons: 17343), (Height: 72cm)
 • MT_PM_V140_Anemone_vitifolia_01_05: (Polygons: 8753), (Height: 69cm)
 • MT_PM_V140_Anemone_vitifolia_01_06: (Polygons: 37750), (Height: 85cm)
 • MT_PM_V140_Anemone_vitifolia_01_07: (Polygons: 45083), (Height: 89cm)
 • MT_PM_V140_Anemone_vitifolia_01_08: (Polygons: 77363), (Height: 98cm)
 • MT_PM_V140_Argyranthemum_frutescens_01_01: (Polygons: 8392), (Height: 56cm)
 • MT_PM_V140_Argyranthemum_frutescens_01_02: (Polygons: 11466), (Height: 62cm)
 • MT_PM_V140_Argyranthemum_frutescens_01_03: (Polygons: 11042), (Height: 69cm)
 • MT_PM_V140_Argyranthemum_frutescens_01_04: (Polygons: 30584), (Height: 79cm)
 • MT_PM_V140_Argyranthemum_frutescens_01_05: (Polygons: 48943), (Height: 67cm)
 • MT_PM_V140_Argyranthemum_frutescens_01_06: (Polygons: 49670), (Height: 64cm)
 • MT_PM_V140_Argyranthemum_frutescens_01_07: (Polygons: 66764), (Height: 72cm)
 • MT_PM_V140_Argyranthemum_frutescens_01_08: (Polygons: 72651), (Height: 75cm)
 • MT_PM_V140_Aster_alpinus_01_01: (Polygons: 3039), (Height: 16cm)
 • MT_PM_V140_Aster_alpinus_01_02: (Polygons: 7017), (Height: 18cm)
 • MT_PM_V140_Aster_alpinus_01_03: (Polygons: 20160), (Height: 22cm)
 • MT_PM_V140_Aster_alpinus_01_04: (Polygons: 27602), (Height: 28cm)
 • MT_PM_V140_Aster_alpinus_01_05: (Polygons: 19889), (Height: 25cm)
 • MT_PM_V140_Aster_alpinus_01_06: (Polygons: 62826), (Height: 33cm)
 • MT_PM_V140_Aster_alpinus_01_07: (Polygons: 41248), (Height: 33cm)
 • MT_PM_V140_Aster_alpinus_01_08: (Polygons: 88877), (Height: 40cm)
 • MT_PM_V140_Bergenia_purpurascens_01_01: (Polygons: 5840), (Height: 41cm)
 • MT_PM_V140_Bergenia_purpurascens_01_02: (Polygons: 18385), (Height: 46cm)
 • MT_PM_V140_Bergenia_purpurascens_01_03: (Polygons: 16510), (Height: 57cm)
 • MT_PM_V140_Bergenia_purpurascens_01_04: (Polygons: 35028), (Height: 61cm)
 • MT_PM_V140_Bergenia_purpurascens_01_05: (Polygons: 36457), (Height: 71cm)
 • MT_PM_V140_Bergenia_purpurascens_01_06: (Polygons: 66659), (Height: 73cm)
 • MT_PM_V140_Bergenia_purpurascens_01_07: (Polygons: 112810), (Height: 74cm)
 • MT_PM_V140_Bergenia_purpurascens_01_08: (Polygons: 135161), (Height: 88cm)
 • MT_PM_V140_Campanula_portenschlagiana_01_01: (Polygons: 1121), (Height: 12cm)
 • MT_PM_V140_Campanula_portenschlagiana_01_02: (Polygons: 2027), (Height: 16cm)
 • MT_PM_V140_Campanula_portenschlagiana_01_03: (Polygons: 3102), (Height: 19cm)
 • MT_PM_V140_Campanula_portenschlagiana_01_04: (Polygons: 7276), (Height: 23cm)
 • MT_PM_V140_Campanula_portenschlagiana_01_05: (Polygons: 20688), (Height: 22cm)
 • MT_PM_V140_Campanula_portenschlagiana_01_06: (Polygons: 21985), (Height: 24cm)
 • MT_PM_V140_Campanula_portenschlagiana_01_07: (Polygons: 22256), (Height: 28cm)
 • MT_PM_V140_Campanula_portenschlagiana_01_08: (Polygons: 53856), (Height: 32cm)
 • MT_PM_V140_Coreopsis_basalis_01_01: (Polygons: 2387), (Height: 29cm)
 • MT_PM_V140_Coreopsis_basalis_01_02: (Polygons: 2404), (Height: 41cm)
 • MT_PM_V140_Coreopsis_basalis_01_03: (Polygons: 3638), (Height: 45cm)
 • MT_PM_V140_Coreopsis_basalis_01_04: (Polygons: 8839), (Height: 55cm)
 • MT_PM_V140_Coreopsis_basalis_01_05: (Polygons: 7985), (Height: 50cm)
 • MT_PM_V140_Coreopsis_basalis_01_06: (Polygons: 9115), (Height: 65cm)
 • MT_PM_V140_Coreopsis_basalis_01_07: (Polygons: 18753), (Height: 78cm)
 • MT_PM_V140_Coreopsis_basalis_01_08: (Polygons: 37528), (Height: 94cm)
 • MT_PM_V140_Cosmos_bipinnatus_01_01: (Polygons: 4374), (Height: 47cm)
 • MT_PM_V140_Cosmos_bipinnatus_01_02: (Polygons: 13621), (Height: 60cm)
 • MT_PM_V140_Cosmos_bipinnatus_01_03: (Polygons: 27379), (Height: 53cm)
 • MT_PM_V140_Cosmos_bipinnatus_01_04: (Polygons: 26570), (Height: 72cm)
 • MT_PM_V140_Cosmos_bipinnatus_01_05: (Polygons: 7676), (Height: 70cm)
 • MT_PM_V140_Cosmos_bipinnatus_01_06: (Polygons: 13997), (Height: 80cm)
 • MT_PM_V140_Cosmos_bipinnatus_01_07: (Polygons: 35597), (Height: 90cm)
 • MT_PM_V140_Cosmos_bipinnatus_01_08: (Polygons: 53069), (Height: 100cm)
 • MT_PM_V140_Cosmos_sulphureus_01_01: (Polygons: 2246), (Height: 57cm)
 • MT_PM_V140_Cosmos_sulphureus_01_02: (Polygons: 3816), (Height: 70cm)
 • MT_PM_V140_Cosmos_sulphureus_01_03: (Polygons: 9461), (Height: 77cm)
 • MT_PM_V140_Cosmos_sulphureus_01_04: (Polygons: 29208), (Height: 92cm)
 • MT_PM_V140_Cosmos_sulphureus_01_05: (Polygons: 17807), (Height: 83cm)
 • MT_PM_V140_Cosmos_sulphureus_01_06: (Polygons: 39337), (Height: 103cm)
 • MT_PM_V140_Cosmos_sulphureus_01_07: (Polygons: 34996), (Height: 110cm)
 • MT_PM_V140_Cosmos_sulphureus_01_08: (Polygons: 79568), (Height: 129cm)
 • MT_PM_V140_Crossandra_infundibuliformis_01_01: (Polygons: 1847), (Height: 42cm)
 • MT_PM_V140_Crossandra_infundibuliformis_01_02: (Polygons: 4281), (Height: 53cm)
 • MT_PM_V140_Crossandra_infundibuliformis_01_03: (Polygons: 6943), (Height: 60cm)
 • MT_PM_V140_Crossandra_infundibuliformis_01_04: (Polygons: 15924), (Height: 77cm)
 • MT_PM_V140_Crossandra_infundibuliformis_01_05: (Polygons: 18916), (Height: 64cm)
 • MT_PM_V140_Crossandra_infundibuliformis_01_06: (Polygons: 28591), (Height: 82cm)
 • MT_PM_V140_Crossandra_infundibuliformis_01_07: (Polygons: 28741), (Height: 84cm)
 • MT_PM_V140_Crossandra_infundibuliformis_01_08: (Polygons: 50538), (Height: 98cm)
 • MT_PM_V140_Curcuma_alismatifolia_01_01: (Polygons: 6074), (Height: 21cm)
 • MT_PM_V140_Curcuma_alismatifolia_01_02: (Polygons: 8936), (Height: 32cm)
 • MT_PM_V140_Curcuma_alismatifolia_01_03: (Polygons: 2544), (Height: 39cm)
 • MT_PM_V140_Curcuma_alismatifolia_01_04: (Polygons: 4518), (Height: 44cm)
 • MT_PM_V140_Curcuma_alismatifolia_01_05: (Polygons: 8088), (Height: 57cm)
 • MT_PM_V140_Curcuma_alismatifolia_01_06: (Polygons: 12828), (Height: 78cm)
 • MT_PM_V140_Curcuma_alismatifolia_01_07: (Polygons: 24486), (Height: 98cm)
 • MT_PM_V140_Curcuma_alismatifolia_01_08: (Polygons: 44048), (Height: 119cm)
 • MT_PM_V140_Cyclamen_persicum_01_01: (Polygons: 713), (Height: 15cm)
 • MT_PM_V140_Cyclamen_persicum_01_02: (Polygons: 621), (Height: 17cm)
 • MT_PM_V140_Cyclamen_persicum_01_03: (Polygons: 1030), (Height: 20cm)
 • MT_PM_V140_Cyclamen_persicum_01_04: (Polygons: 1726), (Height: 21cm)
 • MT_PM_V140_Cyclamen_persicum_01_05: (Polygons: 1895), (Height: 23cm)
 • MT_PM_V140_Cyclamen_persicum_01_06: (Polygons: 6176), (Height: 30cm)
 • MT_PM_V140_Cyclamen_persicum_01_07: (Polygons: 2536), (Height: 24cm)
 • MT_PM_V140_Cyclamen_persicum_01_08: (Polygons: 6901), (Height: 34cm)

Từ khóa:

Plants, cây, tree, cây bụi, outdoor, ngoại thất, cảnh quan, sân vườn, tiểu cảnh, trang trí sân vườn, thư viện 3dsmax, 3dsmax PRO, 3d model, maxtree, hoa, flower, cỏ may, cỏ lau, hoa bụi, hoa bi, hoa dại, cây dưới nước, Maxtree Vol 140, maxtree 140, maxtree 2023, hoa cúc, hoa 3dsmax,


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *