Maxtree Vol 145

Xem đầy đủ hình ảnh: Tại đâyMã sản phẩm: MT-145

MUA NGAY

Loại cây:

 • MT_PM_V145_Echinacea_paradoxa_01_01: (Polygons: 1474), (Height: 61cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_paradoxa_01_02: (Polygons: 3865), (Height: 70cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_paradoxa_01_03: (Polygons: 5160), (Height: 79cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_paradoxa_01_04: (Polygons: 8685), (Height: 91cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_paradoxa_01_05: (Polygons: 18537), (Height: 101cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_paradoxa_01_06: (Polygons: 5787), (Height: 91cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_paradoxa_01_07: (Polygons: 11657), (Height: 106cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_paradoxa_01_08: (Polygons: 20965), (Height: 129cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_paradoxa_01_09: (Polygons: 35234), (Height: 149cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_paradoxa_01_10: (Polygons: 52094), (Height: 185cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_paradoxa_01_11: (Polygons: 9464), (Height: 114cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_paradoxa_01_12: (Polygons: 25030), (Height: 142cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_paradoxa_01_13: (Polygons: 41829), (Height: 172cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_paradoxa_01_14: (Polygons: 54579), (Height: 197cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_paradoxa_01_15: (Polygons: 60635), (Height: 205cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_purpurea_01_01: (Polygons: 3712), (Height: 52cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_purpurea_01_02: (Polygons: 5401), (Height: 63cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_purpurea_01_03: (Polygons: 9083), (Height: 73cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_purpurea_01_04: (Polygons: 7096), (Height: 90cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_purpurea_01_05: (Polygons: 23679), (Height: 106cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_purpurea_01_06: (Polygons: 1816), (Height: 72cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_purpurea_01_07: (Polygons: 7291), (Height: 88cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_purpurea_01_08: (Polygons: 10912), (Height: 100cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_purpurea_01_09: (Polygons: 22621), (Height: 118cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_purpurea_01_10: (Polygons: 35417), (Height: 133cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_purpurea_01_11: (Polygons: 12723), (Height: 101cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_purpurea_01_12: (Polygons: 19335), (Height: 120cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_purpurea_01_13: (Polygons: 28172), (Height: 148cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_purpurea_01_14: (Polygons: 46757), (Height: 166cm)
 • MT_PM_V145_Echinacea_purpurea_01_15: (Polygons: 55231), (Height: 177cm)
 • MT_PM_V145_Gaillardia_pulchella_01_01: (Polygons: 1401), (Height: 35cm)
 • MT_PM_V145_Gaillardia_pulchella_01_02: (Polygons: 2811), (Height: 48cm)
 • MT_PM_V145_Gaillardia_pulchella_01_03: (Polygons: 8260), (Height: 58cm)
 • MT_PM_V145_Gaillardia_pulchella_01_04: (Polygons: 15196), (Height: 70cm)
 • MT_PM_V145_Gaillardia_pulchella_01_05: (Polygons: 12990), (Height: 77cm)
 • MT_PM_V145_Gaillardia_pulchella_01_06: (Polygons: 3724), (Height: 57cm)
 • MT_PM_V145_Gaillardia_pulchella_01_07: (Polygons: 6296), (Height: 74cm)
 • MT_PM_V145_Gaillardia_pulchella_01_08: (Polygons: 9282), (Height: 93cm)
 • MT_PM_V145_Gaillardia_pulchella_01_09: (Polygons: 19625), (Height: 110cm)
 • MT_PM_V145_Gaillardia_pulchella_01_10: (Polygons: 31692), (Height: 123cm)
 • MT_PM_V145_Gaillardia_pulchella_01_11: (Polygons: 4365), (Height: 55cm)
 • MT_PM_V145_Gaillardia_pulchella_01_12: (Polygons: 10487), (Height: 81cm)
 • MT_PM_V145_Gaillardia_pulchella_01_13: (Polygons: 20524), (Height: 100cm)
 • MT_PM_V145_Gaillardia_pulchella_01_14: (Polygons: 16711), (Height: 124cm)
 • MT_PM_V145_Gaillardia_pulchella_01_15: (Polygons: 32644), (Height: 131cm)
 • MT_PM_V145_Gerbera_jamesonii_01_01: (Polygons: 1628), (Height: 51cm)
 • MT_PM_V145_Gerbera_jamesonii_01_02: (Polygons: 3050), (Height: 64cm)
 • MT_PM_V145_Gerbera_jamesonii_01_03: (Polygons: 7405), (Height: 78cm)
 • MT_PM_V145_Gerbera_jamesonii_01_04: (Polygons: 11728), (Height: 87cm)
 • MT_PM_V145_Gerbera_jamesonii_01_05: (Polygons: 17268), (Height: 109cm)
 • MT_PM_V145_Gerbera_jamesonii_01_06: (Polygons: 4462), (Height: 58cm)
 • MT_PM_V145_Gerbera_jamesonii_01_07: (Polygons: 7631), (Height: 68cm)
 • MT_PM_V145_Gerbera_jamesonii_01_08: (Polygons: 12969), (Height: 90cm)
 • MT_PM_V145_Gerbera_jamesonii_01_09: (Polygons: 5961), (Height: 112cm)
 • MT_PM_V145_Gerbera_jamesonii_01_10: (Polygons: 17249), (Height: 125cm)
 • MT_PM_V145_Gerbera_jamesonii_01_11: (Polygons: 6875), (Height: 96cm)
 • MT_PM_V145_Gerbera_jamesonii_01_12: (Polygons: 12263), (Height: 126cm)
 • MT_PM_V145_Gerbera_jamesonii_01_13: (Polygons: 13852), (Height: 131cm)
 • MT_PM_V145_Gerbera_jamesonii_01_14: (Polygons: 21759), (Height: 144cm)
 • MT_PM_V145_Gerbera_jamesonii_01_15: (Polygons: 40251), (Height: 171cm)
 • MT_PM_V145_Helianthus_annuus_01_01: (Polygons: 3227), (Height: 89cm)
 • MT_PM_V145_Helianthus_annuus_01_02: (Polygons: 9216), (Height: 110cm)
 • MT_PM_V145_Helianthus_annuus_01_03: (Polygons: 18400), (Height: 129cm)
 • MT_PM_V145_Helianthus_annuus_01_04: (Polygons: 24616), (Height: 137cm)
 • MT_PM_V145_Helianthus_annuus_01_05: (Polygons: 27722), (Height: 148cm)
 • MT_PM_V145_Helianthus_annuus_01_06: (Polygons: 3003), (Height: 108cm)
 • MT_PM_V145_Helianthus_annuus_01_07: (Polygons: 9551), (Height: 128cm)
 • MT_PM_V145_Helianthus_annuus_01_08: (Polygons: 19500), (Height: 145cm)
 • MT_PM_V145_Helianthus_annuus_01_09: (Polygons: 34546), (Height: 184cm)
 • MT_PM_V145_Helianthus_annuus_01_10: (Polygons: 38329), (Height: 231cm)
 • MT_PM_V145_Helianthus_annuus_01_11: (Polygons: 4023), (Height: 167cm)
 • MT_PM_V145_Helianthus_annuus_01_12: (Polygons: 16361), (Height: 204cm)
 • MT_PM_V145_Helianthus_annuus_01_13: (Polygons: 20696), (Height: 233cm)
 • MT_PM_V145_Helianthus_annuus_01_14: (Polygons: 41006), (Height: 247cm)
 • MT_PM_V145_Helianthus_annuus_01_15: (Polygons: 53531), (Height: 254cm)
 • MT_PM_V145_Hemerocallis_hybridus_01_01: (Polygons: 1277), (Height: 62cm)
 • MT_PM_V145_Hemerocallis_hybridus_01_02: (Polygons: 1804), (Height: 76cm)
 • MT_PM_V145_Hemerocallis_hybridus_01_03: (Polygons: 5774), (Height: 85cm)
 • MT_PM_V145_Hemerocallis_hybridus_01_04: (Polygons: 7463), (Height: 103cm)
 • MT_PM_V145_Hemerocallis_hybridus_01_05: (Polygons: 11339), (Height: 123cm)
 • MT_PM_V145_Hemerocallis_hybridus_01_06: (Polygons: 3321), (Height: 80cm)
 • MT_PM_V145_Hemerocallis_hybridus_01_07: (Polygons: 5365), (Height: 103cm)
 • MT_PM_V145_Hemerocallis_hybridus_01_08: (Polygons: 11277), (Height: 132cm)
 • MT_PM_V145_Hemerocallis_hybridus_01_09: (Polygons: 22191), (Height: 133cm)
 • MT_PM_V145_Hemerocallis_hybridus_01_10: (Polygons: 34322), (Height: 163cm)
 • MT_PM_V145_Hemerocallis_hybridus_01_11: (Polygons: 5598), (Height: 108cm)
 • MT_PM_V145_Hemerocallis_hybridus_01_12: (Polygons: 12350), (Height: 127cm)
 • MT_PM_V145_Hemerocallis_hybridus_01_13: (Polygons: 25852), (Height: 162cm)
 • MT_PM_V145_Hemerocallis_hybridus_01_14: (Polygons: 44956), (Height: 187cm)
 • MT_PM_V145_Hemerocallis_hybridus_01_15: (Polygons: 52997), (Height: 205cm)
 • MT_PM_V145_Medinilla_magnifica_01_01: (Polygons: 1462), (Height: 78cm)
 • MT_PM_V145_Medinilla_magnifica_01_02: (Polygons: 2488), (Height: 94cm)
 • MT_PM_V145_Medinilla_magnifica_01_03: (Polygons: 4044), (Height: 103cm)
 • MT_PM_V145_Medinilla_magnifica_01_04: (Polygons: 5436), (Height: 118cm)
 • MT_PM_V145_Medinilla_magnifica_01_05: (Polygons: 6764), (Height: 142cm)
 • MT_PM_V145_Medinilla_magnifica_01_06: (Polygons: 4470), (Height: 61cm)
 • MT_PM_V145_Medinilla_magnifica_01_07: (Polygons: 9262), (Height: 83cm)
 • MT_PM_V145_Medinilla_magnifica_01_08: (Polygons: 13856), (Height: 112cm)
 • MT_PM_V145_Medinilla_magnifica_01_09: (Polygons: 18633), (Height: 145cm)
 • MT_PM_V145_Medinilla_magnifica_01_10: (Polygons: 14396), (Height: 195cm)
 • MT_PM_V145_Medinilla_magnifica_01_11: (Polygons: 10586), (Height: 106cm)
 • MT_PM_V145_Medinilla_magnifica_01_12: (Polygons: 14828), (Height: 159cm)
 • MT_PM_V145_Medinilla_magnifica_01_13: (Polygons: 30084), (Height: 175cm)
 • MT_PM_V145_Medinilla_magnifica_01_14: (Polygons: 39019), (Height: 182cm)
 • MT_PM_V145_Medinilla_magnifica_01_15: (Polygons: 38847), (Height: 228cm)
 • MT_PM_V145_Saponaria_officinalis_01_01: (Polygons: 1631), (Height: 43cm)
 • MT_PM_V145_Saponaria_officinalis_01_02: (Polygons: 2018), (Height: 47cm)
 • MT_PM_V145_Saponaria_officinalis_01_03: (Polygons: 3824), (Height: 51cm)
 • MT_PM_V145_Saponaria_officinalis_01_04: (Polygons: 5344), (Height: 56cm)
 • MT_PM_V145_Saponaria_officinalis_01_05: (Polygons: 7987), (Height: 61cm)
 • MT_PM_V145_Saponaria_officinalis_01_06: (Polygons: 3338), (Height: 53cm)
 • MT_PM_V145_Saponaria_officinalis_01_07: (Polygons: 6284), (Height: 63cm)
 • MT_PM_V145_Saponaria_officinalis_01_08: (Polygons: 13059), (Height: 71cm)
 • MT_PM_V145_Saponaria_officinalis_01_09: (Polygons: 21376), (Height: 88cm)
 • MT_PM_V145_Saponaria_officinalis_01_10: (Polygons: 25972), (Height: 101cm)
 • MT_PM_V145_Saponaria_officinalis_01_11: (Polygons: 10189), (Height: 65cm)
 • MT_PM_V145_Saponaria_officinalis_01_12: (Polygons: 18045), (Height: 88cm)
 • MT_PM_V145_Saponaria_officinalis_01_13: (Polygons: 29394), (Height: 96cm)
 • MT_PM_V145_Saponaria_officinalis_01_14: (Polygons: 57659), (Height: 115cm)
 • MT_PM_V145_Saponaria_officinalis_01_15: (Polygons: 71520), (Height: 148cm)
 • MT_PM_V145_Scabiosa_atropurpurea_01_01: (Polygons: 5478), (Height: 50cm)
 • MT_PM_V145_Scabiosa_atropurpurea_01_02: (Polygons: 3087), (Height: 66cm)
 • MT_PM_V145_Scabiosa_atropurpurea_01_03: (Polygons: 6857), (Height: 79cm)
 • MT_PM_V145_Scabiosa_atropurpurea_01_04: (Polygons: 9012), (Height: 86cm)
 • MT_PM_V145_Scabiosa_atropurpurea_01_05: (Polygons: 17027), (Height: 90cm)
 • MT_PM_V145_Scabiosa_atropurpurea_01_06: (Polygons: 6724), (Height: 66cm)
 • MT_PM_V145_Scabiosa_atropurpurea_01_07: (Polygons: 15727), (Height: 79cm)
 • MT_PM_V145_Scabiosa_atropurpurea_01_08: (Polygons: 17049), (Height: 92cm)
 • MT_PM_V145_Scabiosa_atropurpurea_01_09: (Polygons: 20397), (Height: 119cm)
 • MT_PM_V145_Scabiosa_atropurpurea_01_10: (Polygons: 25931), (Height: 137cm)
 • MT_PM_V145_Scabiosa_atropurpurea_01_11: (Polygons: 22535), (Height: 83cm)
 • MT_PM_V145_Scabiosa_atropurpurea_01_12: (Polygons: 24475), (Height: 100cm)
 • MT_PM_V145_Scabiosa_atropurpurea_01_13: (Polygons: 33201), (Height: 124cm)
 • MT_PM_V145_Scabiosa_atropurpurea_01_14: (Polygons: 31998), (Height: 144cm)
 • MT_PM_V145_Scabiosa_atropurpurea_01_15: (Polygons: 51968), (Height: 164cm)
 • MT_PM_V145_Tulipa_gesneriana_01_01: (Polygons: 1008), (Height: 35cm)
 • MT_PM_V145_Tulipa_gesneriana_01_02: (Polygons: 2882), (Height: 40cm)
 • MT_PM_V145_Tulipa_gesneriana_01_03: (Polygons: 3974), (Height: 47cm)
 • MT_PM_V145_Tulipa_gesneriana_01_04: (Polygons: 4862), (Height: 51cm)
 • MT_PM_V145_Tulipa_gesneriana_01_05: (Polygons: 5556), (Height: 56cm)
 • MT_PM_V145_Tulipa_gesneriana_01_06: (Polygons: 664), (Height: 42cm)
 • MT_PM_V145_Tulipa_gesneriana_01_07: (Polygons: 2836), (Height: 51cm)
 • MT_PM_V145_Tulipa_gesneriana_01_08: (Polygons: 3227), (Height: 57cm)
 • MT_PM_V145_Tulipa_gesneriana_01_09: (Polygons: 7838), (Height: 65cm)
 • MT_PM_V145_Tulipa_gesneriana_01_10: (Polygons: 9442), (Height: 79cm)
 • MT_PM_V145_Tulipa_gesneriana_01_11: (Polygons: 2120), (Height: 53cm)
 • MT_PM_V145_Tulipa_gesneriana_01_12: (Polygons: 6056), (Height: 70cm)
 • MT_PM_V145_Tulipa_gesneriana_01_13: (Polygons: 9242), (Height: 73cm)
 • MT_PM_V145_Tulipa_gesneriana_01_14: (Polygons: 14009), (Height: 80cm)
 • MT_PM_V145_Tulipa_gesneriana_01_15: (Polygons: 15530), (Height: 89cm)
 • MT_PM_V145_Verbascum_chaixii_01_01: (Polygons: 878), (Height: 64cm)
 • MT_PM_V145_Verbascum_chaixii_01_02: (Polygons: 1293), (Height: 74cm)
 • MT_PM_V145_Verbascum_chaixii_01_03: (Polygons: 2001), (Height: 83cm)
 • MT_PM_V145_Verbascum_chaixii_01_04: (Polygons: 4991), (Height: 93cm)
 • MT_PM_V145_Verbascum_chaixii_01_05: (Polygons: 8015), (Height: 104cm)
 • MT_PM_V145_Verbascum_chaixii_01_06: (Polygons: 1177), (Height: 74cm)
 • MT_PM_V145_Verbascum_chaixii_01_07: (Polygons: 2299), (Height: 84cm)
 • MT_PM_V145_Verbascum_chaixii_01_08: (Polygons: 4823), (Height: 94cm)
 • MT_PM_V145_Verbascum_chaixii_01_09: (Polygons: 10313), (Height: 107cm)
 • MT_PM_V145_Verbascum_chaixii_01_10: (Polygons: 17446), (Height: 122cm)
 • MT_PM_V145_Verbascum_chaixii_01_11: (Polygons: 3920), (Height: 96cm)
 • MT_PM_V145_Verbascum_chaixii_01_12: (Polygons: 10810), (Height: 113cm)
 • MT_PM_V145_Verbascum_chaixii_01_13: (Polygons: 18695), (Height: 133cm)
 • MT_PM_V145_Verbascum_chaixii_01_14: (Polygons: 22872), (Height: 162cm)
 • MT_PM_V145_Verbascum_chaixii_01_15: (Polygons: 35267), (Height: 169cm)
 • MT_PM_V145_Zinnia_elegans_01_01: (Polygons: 1487), (Height: 73cm)
 • MT_PM_V145_Zinnia_elegans_01_02: (Polygons: 3924), (Height: 89cm)
 • MT_PM_V145_Zinnia_elegans_01_03: (Polygons: 5226), (Height: 98cm)
 • MT_PM_V145_Zinnia_elegans_01_04: (Polygons: 9436), (Height: 104cm)
 • MT_PM_V145_Zinnia_elegans_01_05: (Polygons: 13585), (Height: 113cm)
 • MT_PM_V145_Zinnia_elegans_01_06: (Polygons: 4822), (Height: 79cm)
 • MT_PM_V145_Zinnia_elegans_01_07: (Polygons: 8413), (Height: 73cm)
 • MT_PM_V145_Zinnia_elegans_01_08: (Polygons: 9946), (Height: 99cm)
 • MT_PM_V145_Zinnia_elegans_01_09: (Polygons: 18283), (Height: 113cm)
 • MT_PM_V145_Zinnia_elegans_01_10: (Polygons: 24976), (Height: 129cm)
 • MT_PM_V145_Zinnia_elegans_01_11: (Polygons: 10317), (Height: 103cm)
 • MT_PM_V145_Zinnia_elegans_01_12: (Polygons: 12250), (Height: 132cm)
 • MT_PM_V145_Zinnia_elegans_01_13: (Polygons: 22888), (Height: 147cm)
 • MT_PM_V145_Zinnia_elegans_01_14: (Polygons: 40290), (Height: 172cm)
 • MT_PM_V145_Zinnia_elegans_01_15: (Polygons: 40375), (Height: 204cm)

 


Từ khóa:

Plants, cây, tree, cây bụi, outdoor, ngoại thất, cảnh quan, sân vườn, tiểu cảnh, trang trí sân vườn, thư viện 3dsmax, 3dsmax PRO, 3d model, maxtree, hoa, flower, Maxtree Vol 145, maxtree 145, maxtree 2024, Cúc ngũ sắc, Huyền sâm, tulip, tulip vườn, Uất kim hương vườn, hoa tulip, Kim ngân, Phì tạo thảo, Cẩm chướng, Bảo liên hoa, Phong lan, Hướng dương, Cúc đồng tiền, Lạc cúc, cúc tím, cúc vàng,

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *